De Adviesraad voor Bioveiligheid - Missies en werking

De Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) is een van de twee pijlers (met de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - SBB) van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem, dat werd opgericht in België om de federale en regionale overheden te adviseren over de bioveiligheid van activiteiten die gebruik maken van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en/of pathogenen.

 

De ARB bestaat uit vertegenwoordigers van de federale ministers die bevoegd zijn voor landbouw en volksgezondheid, alsook de vertegenwoordigers die zijn aangeduid door de regionale ministers; ook de minister van Tewerkstelling en Arbeid en de minister van Wetenschapsbeleid zijn vertegenwoordigd in die Raad. De ARB telt zo 12 vaste leden en evenveel plaatsvervangers. De leden worden benoemd door de Koning op voorstel van de federale minister van Volksgezondheid, en dat voor een verlengbaar mandaat van vier jaar.

De ARB wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door externe wetenschappelijke deskundigen uit de academische wereld en door de SBB. Het secretariaat van de Adviesraad wordt verzorgd door de SBB.

De taken, de structuur en de werking van de ARB worden beschreven in de artikelen 5 tot 11 van het samenwerkingsakkoord.

De ARB adviseert de bevoegde overheden over alle dossiers in verband met het in de handel brengen van producten bestaande uit GGO's of die GGO's bevatten, bij vragen met betrekking tot veldproeven met transgene planten, en bij vragen over klinische proeven waarbij een introductie van GGO's in het leefmilieu mogelijk is. De raad kan eventueel worden geraadpleegd door de gewesten voor activiteiten van ingeperkt gebruik waarbij GGO's en pathogene organismen worden gebruikt (m.a.w activiteiten in laboratoria, serres, proefdierverbijven, productie-eenheden en ziekenkamers).

De ARB kan ook op eigen initiatief of op vraag van een minister advies verlenen. Voor bepaalde materies en bepaalde soorten dossiers kan de ARB sommige van zijn bevoegdheden delegeren aan de SBB.

De leden van de ARB werden pas officieel benoemd in 2003. Tussen de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord in 1997 en de eerste officiële vergadering van de ARB op 12 mei 2003, nam de SBB tijdelijk de bevoegdheden van de Raad waar, in overeenstemming met artikel 19 van het samenwerkingsakkoord. In die periode kwamen alle partners van het samenwerkingsverband al regelmatig samen om te vergaderen, in het bijzonder bij de finalisering van de adviezen over de doelbewuste introductie in het leefmilieu of de aanvragen voor commercialisatie van GGO's die via België werden ingediend.

In december 2003 werd een reglement van interne orde (RIO) voor de Raad goedgekeurd waarin de werkmethodes werden vastgelegd met betrekking tot administratie, management en communicatie.

=> Voor meer informatie, bezoek de website van de Adviesraad voor Bioveiligheid