Kennisgeving van veldproeven met GG planten in België - Enkele cijfers

Sinds 1986 heeft de Belgische overheid 168 veldproeven met genetisch gemodificeerde (GG) planten toegelaten. De allereerste veldproef die in België is kennisgegeven, had betrekking op een GG tabak met een gen voor herbicideresistentie. De laatste kennisgeving had betrekking op een lijn van maïs met gewijzigde groeikarakteristieken.

be_veldproeven_0.jpg
Veldproeven met genetisch gemodificeerde planten ingediend in België (1986 tot 2016)

Het is belangrijk te benadrukken dat elk dossier slechts betrekking heeft op één GGO (elk dossier wordt apart geëvalueerd) en dat sommige dossiers het voorwerp kunnen uitmaken van een geldige toelating op verschillende plaatsen en voor verschillende jaren (De richtlijn 90/220/EEG die tot 2005 in België van toepassing was, maakte het onderscheid tussen 2 soorten procedures voor de experimentele introductie: een algemene procedure - die een toelating van een jaar aflevert - en een vereenvoudigde procedure die het mogelijk maakt om toelatingen voor enkele jaren af te leveren).

Het aantal toelatingen voor de experimentele introductie van GG planten is van 1986 tot 1992 (28 dossiers) toegenomen en is vervolgens geleidelijk verminderd, tot in 2003. Wat de oppervlakte betreft, is in 2000 een piek bereikt met een totaal van 18 lopende veldproeven over een totale oppervlakte van 110,7 hectaren. In 2003 deelde de privésector van de biotechnologie aan de Belgische regering mee dat er geen nieuwe dossiers meer zouden worden ingediend zolang er geen duidelijke toepassing van de reglementering betreffende de experimentele introductie van GGO's in het leefmilieu zou bestaan. De sector besliste de lopende proeven stop te zetten (zie kadertekst). De inwerkingtreding, in 2005, van het nieuwe Koninklijk besluit dat de richtlijn 2001/18/EG omzette, heeft de situatie niet echt veranderd. Sindsdien zijn er zeer weining dossiers ingediend.

Deze website bevat een gedetailleerde beschrijving van elke veldproef (beschrijving van het GGO, wetenschappelijke adviezen, toelatingsvoorwaarden). Er is ook informatie beschikbaar (in het Engels) in de gegevensbank van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie. Die gegevensbank bevat alle aanvragen voor doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu binnen de EU.

In België hebben de toegelaten veldproeven van GGO's meestal betrekking op koolzaad, maïs, chicorei en suikerbiet.

be_veldproeven_species_0.jpg
Veldproeven met genetisch gemodificeerde planten in België – Verdeling per plantensoort (periode 1986-2017)


De meest frequent geteste eigenschappen zijn de mannelijke steriliteit met het oog op de ontwikkeling van hybriden en de resistentie tegen herbiciden met glyfosaat (Roundup) of glufosinaat (Liberty). In de afgelopen jaren worden alleen planten met kwaliteitskenmerken en resistentie tegen insecten of ziektes getest.

be_veldproeven_traits_0.jpg
Veldproeven met genetisch gemodificeerde planten in België – Verdeling per geïntroduceerde eigenschap (periode 1986-2017)

Samengevat kunnen we stellen dat in België tot op heden vooral GG koolzaad werd verbouwd in veldproeven. Het gaat in het bijzonder om veldproeven verricht in de tweede helft van de jaren negentig en die betrekking hebben op GG lijnen van koolzaad MS8xRF3 (het hybride systeem SeedLink). Deze lijnen werden voornamelijk gekweekt voor de productie van zaden voor de ontwikkeling van nieuwe variëteiten in afwachting van een Europese toelating voor het in de handel brengen van dit GGO.