Ingeperkt gebruik van GGO's en/of pathogene organismen: Kennisgevingsprocedures

Procedurele vereisten (inclusief contactpunten en formulieren) voor de kenninsgeving van een activiteiten van ingeperkt gebruik:

In België betreft "ingeperkt gebruik" alle activiteiten die gebruik maken van genetisch gemodificeerde en/of pathogene (micro-)organismen, genetisch gemodificeerde planten of genetisch gemodificeerde dieren in een 'gesloten omgeving', m.a.w. in laboratoria, proefdierverblijven, serres, productie-eenheden en ziekenkamers. Activiteiten die daaronder vallen zijn hoofdzakelijk diagnostiek, onderzoek & ontwikkeling, en grootschalige activiteiten.

Enkele voorbeelden van toepassing van de wetgeving in het geval van ingeperkt gebruik van pathogene micro-organismen (niet-GG) bevinden zich hier.
Ook het gebruik van GGO’s voor klinische testen in het kader van gentherapie of veterinaire proeven kunnen in sommige gevallen beschouwd worden als "ingeperkt gebruik". In dit geval zijn specifieke kennisgevingsprocedures van toepassing (zie het relevante hoofdstuk op deze website).

Activiteiten van ingeperkt gebruik worden op regionaal niveau gereglementeerd als deel van de leefmilieuwetgevingen inzake ingedeelde inrichtingen.

=> Belgische regelgevingskader inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen​

De regionale wetgevingen inzake ingeperkt gebruik zijn gebaseerd op de implementaties van de Europese Richtlijn 2009/41/EG (deze nieuwe Richtlijn trekt Richtlijn 90/219/EEG in, alsook de daaropvolgende wijzigingen: Richtlijnen 94/51/EG, 98/81/EG en beschikking 2001/204/EG).

Alle activiteiten van ingeperkt gebruik zijn onderworpen aan een vooraf geschreven toelating van de relevante regionale bevoegde overheden op basis van een specifieke kennisgevings- en besluitprocedure. Tijdens deze procedure wordt de risico-evaluatie voor advies aan de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) overgemaakt, die als technisch expert optreedt voor de Gewesten.

Hulpmiddelen voor Risicobeoordeling: De SBB biedt op deze website diverse tools aan (richtlijnen, aanbevelingen, technische aantekeningen, weblinks) om mensen die betrokken zijn bij activiteiten van ingeperkt gebruik te helpen om de risico’s voor gezondheid en het leefmilieu van hun activiteiten te evalueren en de passende risicobeheersmaatregelen te implementeren.

Rampenplannen voor hulpverlening​: De wetgeving inzake ingeperkt gebruik voorziet in specifieke maatregelen voor de preventie en het beheer van ongevallen, in het bijzonder de oprichting van rampenplannen.