Ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen

In België wordt het ingeperkt gebruik omschreven als "elke activiteit waarbij organismen genetisch worden gemodificeerd of waarbij GGO's en/of pathogene organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt, en waarbij specifieke inperkingsmaatregelen worden gebruikt om het contact van die organismen met de bevolking en het milieu te beperken en om de bevolking en het milieu een hoog veiligheidsniveau te garanderen".

De Europese richtlijnen zijn op regionaal niveau omgezet als een onderdeel van de regionale milieuwetgevingen die van toepassing zijn op de ingedeelde inrichtingen. De omvang van de Belgische regionale wetgeving is ruimer dan die van de EU-richtlijnen: naast genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGM's) omvat het ook genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en pathogene organismen.

 

Wallonië

Huidige wetgevingskader voor bioveiligheid :

  • Besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot vaststelling van sectorale voorwaarden inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen (Belgisch Staatsblad 21.09.2002, p.41711) (PDF in het Frans, Duits en Nederlands)

Dit besluit werd in 2008 gewijzigd door:

  • Besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2008 tot vastelling van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot oprichting van de sectorale voorwaarden inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen. (Belgisch Staatsblad 26.06.2008, p.32957) (PDF in het Frans, Duits en Nederlands)
  • Besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2008 tot vastelling van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen ter uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (Belgisch Staatsblad 30.06.2008, p.33316) (PDF in het Frans, Duits en Nederlands)

De wetgeving bioveiligheid is opgenomen in een algemeen wettelijk kader met betrekking tot de milieuvergunning en ondersteund door:

 

Vlaams Gewest

Huidige wetgevingskader voor bioveiligheid :

  • het decreet van 17 december 1997 houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 25 april 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid,
  • het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsdecreet),
  • het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM),

en hun uitvoeringsbesluiten:

  1. De kennisgevings- en toelatingsprocedure uit hoofdstuk 1.5 van VLAREM II, zie https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69843;
  2. De sectorale voorwaarden van afdeling 5.51 van VLAREM II, Deel 5, hoofdstuk 5: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=9961 met bijlagen 5.51.3 tot 5.51.5, zie https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=10123;
  3. De dossiertaks in hoofdstuk 5 van titel V van het DABM, zie https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=65090.

 

Brussels Hoofstedelijk Gewest

Huidige wetgevingskader voor bioveiligheid :

De wetgeving bioveiligheid is opgenomen in een algemeen wettelijk kader met betrekking tot de milieuvergunning (externe link, in het Frans en het Nederlands)