Ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen

In België wordt het ingeperkt gebruik omschreven als "elke activiteit waarbij organismen genetisch worden gemodificeerd of waarbij GGO's en/of pathogene organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt, en waarbij specifieke inperkingsmaatregelen worden gebruikt om het contact van die organismen met de bevolking en het milieu te beperken en om de bevolking en het milieu een hoog veiligheidsniveau te garanderen".

De Europese richtlijnen zijn op regionaal niveau omgezet als een onderdeel van de regionale milieuwetgevingen die van toepassing zijn op de ingedeelde inrichtingen. De omvang van de Belgische regionale wetgeving is ruimer dan die van de EU-richtlijnen: naast genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGM's) omvat het ook genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en pathogene organismen.

 

Wallonië
Huidige wetgevingskader voor bioveiligheid :
  • Besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot vaststelling van sectorale voorwaarden inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen (Belgisch Staatsblad 21.09.2002, p.41711) (PDF in het Frans, Duits en Nederlands)

Dit besluit werd in 2008 gewijzigd door:

  • Besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2008 tot vastelling van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot oprichting van de sectorale voorwaarden inzake ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen. (Belgisch Staatsblad 26.06.2008, p.32957) (PDF in het Frans, Duits en Nederlands)
  • Besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2008 tot vastelling van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen ter uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (Belgisch Staatsblad 30.06.2008, p.33316) (PDF in het Frans, Duits en Nederlands)

De wetgeving bioveiligheid is opgenomen in een algemeen wettelijk kader met betrekking tot de milieuvergunning en ondersteund door:

Vlaams Gewest
Huidige wetgevingskader voor bioveiligheid :
  • Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004​ tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling v​an het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Belgisch Staatsblad 01.04.2004, p.18281) (PDF, in het Nederlands en in het Frans)​

Dit besluit wijzigt de volgende wetteksten:

  • Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Hoofdstuk 5.51. van VLAREM Titel II - Biotechnologie) (Belgisch Staatsblad 31.07.1995, p.20526) (PDF)​
  • Besluit van de Vlaamse regering van 24 maart 1998 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Belgisch Staatsblad 30.04.98, p.13775) (PDF, in het Nederlands en in het Frans)​

 De wetgeving bioveiligheid is opgenomen in een algemeen wettelijk kader met betrekking tot de milieuvergunning en ondersteund door de volgende wetteksten:

Sinds 23 februari 2017 is titel I van het VLAREM ondergebracht op andere plaatsen in de milieuwetgeving, echter zonder inhoudswijziging. Deze werden ondergebracht onder hoofdstuk 5 van titel V van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en deel 1 hoofdstuk 1.5 van titel II van het VLAREM. De sectorale voorwaarden werd behouden onder deel 5 hoofdstuk 5.51 van titel II van het VLAREM en zijn bijlagen (www.navigator.emis.vito.be).

Brussels Hoofstedelijk Gewest

Huidige wetgevingskader voor bioveiligheid :

De wetgeving bioveiligheid is opgenomen in een algemeen wettelijk kader met betrekking tot de milieuvergunning (externe link, in het Frans en het Nederlands)