EU-regelgevingskader inzake bioveiligheid: Bescherming van de werknemers blootgesteld aan biologische agentia op het werk

(De onderstaande links verwijzen naar Eur-lex, de elektronische versie van het Publicatieblad van de EU - © Europese Unie, 1998-2016)

De EU heeft specifieke regels opgesteld ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers blootgesteld aan biologische agentia (micro-organismen, celculturen en menselijke endoparasieten, die infectie of allergie kunnen veroorzaken, of toxisch zijn). Deze regels klasseren de biologische agentia in vier risicogroepen, afhankelijk van het risico op infectie, en beschrijft welke inperkingsmaatregelen aangewend moeten worden afhankelijk van de aard van de activiteit, die risicobeoordeling voor de werknemers en de eigenschappen van het betrokken biologisch agens. Ook worden de verplichtingen van de werkgevers erin gedefinieerd. Aangezien de biologische agentia de GGO’s ook omvatten, is er een duidelijk verband tussen deze wetgeving en de reglementaire teksten betreffende het ingeperkt gebruik van GGO’s.

  • RICHTLIJN 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 83/391/EEG). (PB L 262, 17.10.2000, p.21)
  • RICHTLIJN 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. (PB L 183, 29.6.1989, p. 1)​

Vorige EU-wetgeving (ingetrokken door Richtlijn 2000/54/EG)

  • RICHTLIJN 90/679/EEG van de Raad van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk. (PB L 374, 31.12.1990, p.1)
  • RICHTLIJN 93/88/EEG van de Raad van 12 oktober 1993 tot wijziging van Richtlijn 90/679/EEG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk. (PB L 268, 29.10.1993, p.71)
  • RICHTLIJN 95/30/EG van de Commissie van 30 juni 1995 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk. (PB L 155, 6.7.1995, p.41)
  • RICHTLIJN 97/59/EG van de Commissie van 7 oktober 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de beschermende van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk. (PB L 282, 15.10.1997, p.33)
  • RICHTLIJN 97/65/EG van de Commissie van 26 november 1997 tot derde aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk. (PB L 335, 6.12.1997, p.17)