EU-regelgevingskader: Doelbewuste introductie van GGO's

(De onderstaande links verwijzen naar Eur-lex, de elektronische versie van het Publicatieblad van de EU - © Europese Unie, 1998-2016)

De EU heeft een uitgebreid wetgevend kader goedgekeurd, betreffende de doelbewuste introductie en het op de markt brengen van GGO’s. Richtlijn 2001/18/EG is hiervoor de basistekst, die een gemeenschappelijke methodologie vastlegt om voor ieder afzonderlijk geval de risico’s te beoordelen van een introductie van GGO’s, alsook gemeenschappelijke doelstellingen voor de opvolging van deze GGO’s na de doelbewuste introductie of het in de handel brengen. De Richtlijn definieert de procedurelen vereisten voor de wetenschappelijke proeven die voorafgaan aan de doelbewuste introductie van GGO’s. GGO’s bestemd voor de voeding of veevoeder, alsook medicinale GGO’s bestemd voor menselijke of dierlijk gebruik, zijn aan specifieke voorwaarden onderworpen, zoals beschreven in respectievelijk Verordening (EG) 1829/2003 en Verordening (EG) 726/2004​.

 • RICHTLIJN 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad. (PB L 106, 17.4.2001, p. 1)

De Richtlijn is since de publicatie in 2001 verschillende keren gewijzigd:

=> in 2019 om bepalingen op te nemen wat betreft de verbetering van risicocommunicatie over alle aangelegenheden in verband met de voedselketen.

 • VERORDENING (EU) 2019/1381 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen (PB L 231, 6.9.2019, p. 1)

=> in 2018 om de bijlagen bij de Richtlijn wat betreft de milieurisicobeoordeling actualiseren teneinde de richtsnoeren van EFSA hierin te integreren, en om aan de technische vooruitgang aan te passen en rekening te houden met de ervaring die is opgedaan op het gebied van de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde planten.

 • RICHTLIJN (EU) 2018/350 van de Commissie van 8 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (PB L 67, 9.3.2018, p. 30)

=> in 2015 om de lidstaten toe te laten de teelt van GGO’s op hun grondgebied te verbieden of te beperken.

 • RICHTLIJN (EU) 2015/412 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden. (PB L 68, 13.3.2015, p. 1)

=> in 2003 om de legale grondslag te leggen voor de traceerbaarheid van GGO’s doorheen de voedselketen. Deze regels zijn van toepassing op alle producten die uit GGO’s bestaan of ze bevatten, en op diervoeder of afgeleide producten die uit GGO’s bestaan (ook indien het product zodanig getransformeerd is dat het genetisch gemodificeerde DNA verwijderd of gewijzigd is, zoals bvb in olie).

 • VERORDENING (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG. (PB L 268, 18.10.2003, p. 24)

Voortgaand op het werk van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), heeft de EU in 2004 een systeem aangenomen voor de unieke identificatie van GGO’s. De unieke identificatiecode is eigen aan elk GGO, bestaat uit letters en nummers, en laat toe ieder producttype precies te identificeren. Dit draagt ook bij tot de traceerbaarheid van de GGO’s.

 • VERORDENING (EG) nr. 65/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 tot vaststelling van een systeem voor de ontwikkeling en toekenning van eenduidige identificatienummers voor genetisch gemodificeerde organismen. (PB L 10, 16.1.2004, p. 5)

Doorheen de jaren zijn een aantal bijkomende uitvoerende maatregelen aangenomen, ter ondersteuning van Richtlijn 2001/18/EG, met betrekking tot de informatieverzameling en –verspreiding, het “Summary Notification Infomation Format” (SNIF), verklarende nota’s bij de bijlagen en de uitvorende macht die aan de Commissie is toegekend.

 • BESCHIKKING 2002/623/EG van de Commissie van 24 juli 2002 tot vaststelling van richtsnoeren ter aanvulling van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad. (PB L 200, 30.7.2002, p. 22)
 • BESCHIKKING 2002/811/EG van de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van richtsnoeren ter aanvulling van bijlage VII van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad. (PB L 280, 18.10.2002, p. 27)
 • BESCHIKKING 2002/812/EG van de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor kennisgevingen inzake het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen als of in producten. (PB L 280, 18.10.2002, p. 37)
 • BESCHIKKING 2002/813/EG van de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor kennisgevingen inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu voor andere doeleinden dan het op de markt brengen ervan. (PB L 280, 18.10.2002, p. 62)
 • BESCHIKKING 2003/701/EG van de Commissie van 29 september 2003 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van het formulier waarin de resultaten van doelbewuste introducties van genetisch gemodificeerde hogere planten in het milieu voor andere doeleinden dan het in de handel brengen, moeten worden ingediend. (PB L 254, 8.10.2003, p. 21)
 • BESCHIKKING 2004/204/EG van de Commissie van 23 februari 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften voor het functioneren van de in Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde registers voor de vastlegging van informatie betreffende genetische modificaties in GGO's. (PB L 65, 3.3.2004, p. 20)
 • RICHTLIJN 2008/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft. (PB L 81, 20.3.2008, p. 45)

Vorige EU-wetgeving met betrekking tot de doelbewuste introductie van GGO's

 • RICHTLIJN 90/220/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. (PB L 117, 8.5.1990, p.15)
 • BESCHIKKING 91/274/EEG van de Commissie van 21 mei 1991 betreffende een overzicht van de communautaire wetgeving als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad. (PB L 135, 30.5.1991, p.56)
 • BESCHIKKING 91/596/EEG van de Raad van 4 november 1991 betreffende het model voor de samenvatting van kennisgeving als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 90/220/EEG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. (PB L 322, 23.11.1991, p.1)
 • BESCHIKKING 92/146/EEG van de Commissie van 11 februari 1992 betreffende het model voor de samenvatting van de kennisgeving als bedoeld in artikel 12 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad. (PB L 60, 5.3.1992, p.19)
 • BESCHIKKING 93/584/EEG van de Commissie van 22 oktober 1993 tot vaststelling van de criteria inzake vereenvoudigde procedures voor de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde planten in het milieu, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad. (PB L 279, 12.11.1993, p.42)
 • RICHTLIJN 94/15/EG van de Commissie van 15 april 1994 betreffende aanpassing, voor de eerste maal, aan de technische vooruitgang van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. (PB L 103, 22.4.1994, p.20)
 • BESCHIKKING 94/211/EG van de Commissie van 15 april 1994 tot wijziging van Beschikking 91/596/EEG van de Raad wat het model voor de samenvatting van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad betreft. (PB L 105, 26.4.1994, p.26)
 • BESCHIKKING 94/730/EG van de Commissie van 4 november 1994 tot vaststelling van vereenvoudigde procedures voor de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde planten in het milieu, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad. (PB L 292, 12.11.1994, p.31)
 • RICHTLIJN 97/35/EG van de Commissie van 18 juni 1997 houdende tweede aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu. (PB L 169, 27.6.1997, p.72)