Doelbewuste introductie van GGO's

"Doelbewuste introductie" wordt gedefinieerd als “het op enigerlei wijze opzettelijk in het leefmilieu brengen van een GGO of een combinatie van GGO's zonder dat specifieke inperkingsmaatregelen zijn getroffen om het contact van die organismen met de bevolking en het leefmilieu te beperken". 

 

Het doelbewuste introductie van GGO's omvat activiteiten ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling (bv. veldproeven met genetisch gemodificeerde planten, sommige klinische studies met GGO's) en het op de markt brengen van GGO's (bv. commerciële teelt van genetisch gemodificeerde planten, commercialisering van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, commercialisering van medicinale producten voor menselijk of diergeneeskundig gebruik die GGO's bevatten).

In België, net zoals in de rest van de Europese Unie, kan een GGO uitsluitend worden geïntroduceerd om een vrijwillige basis in het leefmilieu nadat de bevoegde instantie hiertoe een toelating heeft verleend. Deze toelating wordt verleend na een notificatie procedure die bevat een beoordeling van de risico’s van het gebruik van het GGO voor de volksgezondheid en het leefmilieu, op een geval per geval.

De huidige wettekst die als referentie dient is het Koninklijk besluit van 21 februari 2005 (Belgisch Staatsblad van 24.02.2005, p. 7129), die de Europese richtlijn 2001/18/EG omzet.
Het besluit van 2005 werd gewijzigd

Een geconsolideerde versie is beschikbaar. Dit besluit wordt aangevuld door het Ministerieel besluit van 18 oktober 2006 betreffende de aanwijzing van de dienst controle bedoeld in artikel 2, 19°, tweede streepje, van het Koninklijk besluit van 21 februari 2005.

Het algemene referentiekader dat de ondersteuning vormt voor de omzetting van de Europese wetgeving is de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad, 1.8.1991, blz. 17002). Artikel 132 van deze wet preciseert als volgt: "Teneinde de uitvoering te verzekeren van de verplichtingen die voortvloeien uit internationale akkoorden of verdragen in verband met het doelbewust introduceren van genetisch gemodificeerde organismen, regelt de Koning via een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen".

Die wet wordt aangevuld door de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad, 3.3.1998, blz. 5683). Artikel 222 van deze wet biedt de mogelijkheid om heffingen op te leggen ten voordele van Sciensano, en artikel 226 verleent speciale bevoegdheden aan de ambtenaren die belast zijn met de controle op de naleving van de wetsbepalingen inzake doelbewuste introductie van GGO's.