Privacy

De Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van Sciensano beheert deze website om publieke toegang aan informatie in verband met reglementering en wetenschappelijk aspecten van bioveiligheid te verbeteren.

Alle documenten die op deze site worden voorgesteld, hebben enkel een informatieve waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als documenten die juridisch rechtsgeldig zijn. De wet- en reglementteksten die in hun geconsolideerde vorm worden voorgesteld, worden louter ter informatie vermeld. Bijgevolg creëren zij geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de wettelijk goedgekeurde en bekendgemaakte juridische teksten; enkel laatstgenoemde zijn rechtsgeldig. Sciensano is niet aansprakelijk voor de informatie die op deze site wordt verstrekt. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan en wij zullen proberen de fouten te verbeteren die ons worden gesignaleerd.

Sciensano kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten of eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van deze site, of voor schade of een virus waardoor uw computer of uw informaticamaterieel zou worden aangetast. Het is onze doelstelling om storingen door technische fouten te minimaliseren. Bepaalde informatie op onze website kan echter gecreëerd of gestructureerd zijn in registers die niet fout-vrij zijn en we kunnen niet garanderen dat onze service niet onderbroken of beïnvloed wordt door zulke problemen.

Sommige van de documenten die op deze site worden verspreid, kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die afkomstig is van andere organisaties. De SBB garandeert echter geenszins de relevantie, de updating of de juistheid van dit externe informatiemateriaal en wijst dienaangaande elke aansprakelijkheid van de hand. De verenigingen, organisaties en internetsites die op deze site worden opgegeven, zijn objectief gekozen met als enige bedoeling aan de bezoekers van onze site de meest relevante informatie te verstrekken. Wij kunnen de volledigheid, de juistheid of de updating van de informatie niet garanderen. De vermelding van bepaalde ondernemingen of producten impliceert geenszins dat zij bij voorkeur worden aanbevolen in vergelijking met andere soortgelijke ondernemingen of producten die niet worden vermeld.

De Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van Sciensano eerbiedigt het privé-leven van de gebruikers. De informatie die op deze site beschikbaar is, vereist geen enkel persoonsgegeven. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies (kleine bestanden die de website op uw toestel zet om specifieke informatie over uw bezoek op te slaan zolang u op de site bent). Daarbij zijn cookies van Google Analytics, die ons toelaten om een beeld te vormen van het gebruik van de website door de bezoekers, met het oog op het verbeteren van de website. Al deze gegevens zijn volledig anoniem, en zullen nooit met derden gedeeld worden.

Deze website en de informatie en toepassingen die hij bevat, zijn eigendom van de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) van Sciensano. Behoudens andersluidende vermelding zijn de rechten niet het voorwerp van enige beperking in de tijd en gelden zij voor alle landen. Bijgevolg is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site in welke vorm ook onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de SBB. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het gebruik door scholen en voor opvoedkundige niet-commerciële doelstellingen. De creatie van hyperlinks naar de site is vrij en daarvoor is geen enkele voorafgaande toestemming vereist. Het is daarentegen verboden de pagina's van deze site te integreren in de pagina's van een andere site. Elke reproductie van de site moet de bron vermelden: "© Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (Sciensano-SBB)". Vertalingen die uit eigen beweging worden gemaakt, moeten vergezeld gaan van de vermelding "vertaling niet gemaakt door de auteur van de tekst" met opgave van de bron.

De niet-naleving van deze bepalingen en elk ongepast gebruik van de site of van een gedeelte ervan zullen worden vervolgd.