Introductie van GGO's in het leefmilieu voor experimentele doeleinden: Instrumenten voor risicobeoordeling en risicobeheer

Om de voorbereiding van de kennisgevingsdossiers door de kennisgevers en hun evaluatie door de adviesorganen en experten te vergemakkelijken, vindt u hieronder een (niet volledige) lijst van richtlijnen ontwikkeld door officiële instanties (en van toepassing op hogere planten en / of andere (micro-)organismen).

Europese documenten

  • Beschikking 2002/623/EG van de Commissie van 24 juli 2002 tot vaststelling van richtsnoeren ter aanvulling van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG (PB L 200 van 30.7.2002, p. 22, link naar de Eur-Lex website)
    => Gedetailleerde beschrijving van de doelen, de elementen die beschouwd moeten worden, de algemene principes en de toe te passen methoden voor het uitvoeren van de risico-evaluatie voor het leefmilieu, zoals bedoeld in de Richtlijn

Documenten van OESO

  • Consensus Documents ontwikkeld door de "Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology" (in het Engels) (Link naar OESO website)
    => Documenten mbt de biologie van de organismen (zoals planten, bomen of micro-organismen), of de nieuw ingebrachte eigenschappen, alsook de technische informatie nodig voor de evaluatie van de producten van de biotechnologie

Belgische documenten

  • Guideline for Part B PCR detection method (PDF in het Engels)
    => Verstrekt informatie mbt de gegevens die de kennisgever in het kennisgevingsdossier moet vermelden mbt de detectiemethode via PCR, alsook informatie over de aanspreekpunten voor de aanvragen voor verdere informatie en voor het beschikbaar stellen van het referentiemateriaal.