EU-regelgevingskader: Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen

(De onderstaande links verwijzen naar Eur-lex, de elektronische versie van het Publicatieblad van de EU - © Europese Unie)

In de Europese Unie wordt ingeperkt gebruik gedefinieerd als “elke activiteit waarbij micro-organismen genetisch worden gemodificeerd of waarbij dergelijke GGM's worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt en waarbij specifieke inperkingsmaatregelen worden gebruikt om het contact van die micro-organismen met de bevolking en het milieu te beperken en om aan zowel bevolking als milieu een hoog veiligheidsniveau te garanderen”.
Gemeenschappelijke maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu in het geval van ingeperkt gebruik van GGM's zijn momenteel vastgelegd in Richtlijn 2009/41/EG van 6 mei 2009. Deze richtlijn vervangt Richtlijn 90/219/EEG van de Raad, en brengt deze oorspronkelijke richtlijn en de opeenvolgende wijzigingen samen in een enkele tekst.

  • RICHTLIJN 2009/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (Herschikking). (PB L 125, 21.05.2009, p.75)

Om de drie jaar moeten de lidstaten de Commissie een samenvattend verslag toezenden van de ervaringen die zij met deze richtlijn hebben opgedaan en de Commissie moet eveneens om de drie jaar een samenvatting op basis van deze verslagen publiceren. De laatste versie van dit verslag (over de periode van juni 2014 tot en met december 2018) is beschikbaar op de Eur-lex website


Vorige EU-wetgeving in verband met het ingeperkt gebruik van GGM's

  • RICHTLIJN 90/219/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen. (PB L 117, 8.5.1990, p.1)
  • BESCHIKKING 91/448/EEG van de Commissie van 29 juli 1991 betreffende richtsnoeren voor de indeling als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 90/219/EEG van de Raad. (PB L 239, 28.8.1991, p.23)
  • RICHTLIJN 94/51/EG van de Commissie van 7 november 1994 betreffende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 90/219/EEG van de Raad inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen. (PB L 217, 18.11.1994, p.29)​
  • BESCHIKKING 96/134/EG van de Commissie van 16 januari 1996 houdende wijziging van Beschikking 91/448/EEG betreffende richtsnoeren voor de indeling als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 90/219/EEG van de Raad inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen. (PB L 31, 9.2.1996, p.25)
  • RICHTLIJN 98/81/EG van de Raad van 26 oktober 1998 tot wijziging van Richtlijn 90/219/EEG inzake het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen. (PB L 330, 5.12.1998, p.13)
  • BESCHIKKING 2000/608/EG van de Commissie van 27 september 2000 betreffende de richtsnoeren voor de risicoanalyse als omschreven in bijlage III bij Richtlijn 90/219/EEG inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen. (PB L 258, 12.10.2000, p.43)
  • BESCHIKKING 2001/204/EG van de Raad van 8 maart 2001 tot aanvulling van Richtlijn 90/219/EEG ten aanzien van de criteria om vast te stellen of typen genetisch gemodificeerde micro-organismen veilig voor de gezondheid van de mens en het milieu zijn. (PB L 073, 15.03.2001, p.32)​