Introductie van GGO's in het leefmilieu voor experimentele doeleinden: Instrumenten voor risicobeoordeling en risicobeheer

Om de voorbereiding van de kennisgevingsdossiers door de kennisgevers en hun evaluatie door de adviesorganen en experten te vergemakkelijken, vindt u hieronder een (niet volledige) lijst van richtlijnen ontwikkeld door officiële instanties (en van toepassing op hogere planten en / of andere (micro-)organismen).

Europese documenten

  • Beschikking 2002/623/EG van de Commissie van 24 juli 2002 tot vaststelling van richtsnoeren ter aanvulling van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG (PB L 200 van 30.7.2002, p. 22, link naar de Eur-Lex website)
    => Gedetailleerde beschrijving van de doelen, de elementen die beschouwd moeten worden, de algemene principes en de toe te passen methoden voor het uitvoeren van de risico-evaluatie voor het leefmilieu, zoals bedoeld in de Richtlijn
  • Richtlijn (EU) 2018/350 van de Commissie​ van 8 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (PB L 67, 9.3.2018, p. 30)

Documenten van OESO

  • Consensus Documents ontwikkeld door de "Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology" (in het Engels) (Link naar OESO website)
    => Documenten mbt de biologie van de organismen (zoals planten, bomen of micro-organismen), of de nieuw ingebrachte eigenschappen, alsook de technische informatie nodig voor de evaluatie van de producten van de biotechnologie

Belgische documenten