Teelt en/of in de handel brengen van GG planten en/of GM levensmiddelen en diervoeders: Instrumenten voor risicobeoordeling en risicobeheer

Introductie van GGO's in het leefmilieu voor commerciële doeleinden

Europese documenten (Link naar de Eur-Lex website)

  • Beschikking 2002/623/EG van de Commissie van 24 juli 2002 tot vaststelling van richtlijnen ter aanvulling van bijlage II bij Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad. (PB L 200 van 30.7.2002, p. 22)
  • Richtlijn (EU) 2018/350 van de Commissie​ van 8 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (PB L 67, 9.3.2018, p. 30)

EFSA documenten (in het Engels) (Links naar de EFSA website)

OESO documenten (in het Engels) (Link naar de OESO website)

Cartagena Protocol inzake bioveiligheid (in het Engels) (Link naar de Biosafety-Clearing-House)

 

Commerciële gebruik van GGO's als levensmiddelen en diervoeders

Europese documenten (Link naar de Eur-Lex website)

EFSA documenten (in het Engels) (Links naar de EFSA website)

OESO documenten (in het Engels) (Link naar de OESO website)

FAO documenten (in het Engels) (Link naar FAO website)

Cartagena Protocol inzake bioveiligheid (in het Engels) (Link naar de Biosafety-Clearing-House)