Uitbraak Ebola virus

Inhoud

Persoonlijke beschermings- en inperkingsmaatregelen

De flow-chart hieronder werd opgesteld voor het bepalen van de vereiste persoonlijke beschermings- en inperkingsmaatregelen bij differentiële diagnostiek en/of biochemische analyses op biologische stalen van patiënten die mogelijk besmet zijn met het Ebolavirus.

Patiënt categorisatie
Bevestigd geval
Gevallen in onderzoek
Koorts
Neen/Ja
Neen
Ja
Ja
Risicozone
Ja
Ja/Neen
Ja
-
Blootstelling
Neen
Ja
-
 
 
 
 
 
darrw.gif
darrw.gif
darrw.gif
darrw.gif
Staal categorisatie
Standaard staal (onwaarschijnlijk besmet met Ebolavirus)
Risicovol staal (waarschijnlijk besmet met Ebolavirus)
Persoonlijke beschermings- en inperkingsmaatregelen bij differentiële diagnostiek en/of  biochemische analyses op biologische stalen van patiënten die mogelijk besmet zijn met Ebolavirus Gezien het onwaarschijnlijk is dat deze stalen besmet zijn met het Ebolavirus, kunnen deze stalen volgens de standaardprocedures worden geanalyseerd, zijnde:

 

  • Biochemisch onderzoek (serologie, hematologie, klinische chemie) kan gebeuren buiten inperkingsniveau mits een correct naleven van de wetgeving Welzijn op het Werk

 

In kader van de wetgeving Ingeperkt Gebruik van GGO’s en Pathogenen en Welzijn op het Werk dienen hierbij volgende inperkingsniveaus te worden nageleefd:

Iedere handeling die een vermeerdering inhoudt van het Ebolavirus, dient onder inperkingsniveau 4 te gebeuren.

In geval het differentiële diagnostiek en/of biochemische analyses betreft die geen Ebola virus replicatie inhouden, is uit voorzorgsprincipe een inperkingsniveau 3 vereist met bijkomende maatregelen die iedere kans op inhalatie van infectieuze aerosols of druppels, (in)direct contact met huid en slijmvliezen of parenterale inoculatie tot een minimum beletten (details zie bioveiligheidsrichtlijn).

Indien hier niet aan kan worden voldaan, dienen de stalen te worden verstuurd naar een hiervoor geschikte inrichting volgens de transportvereisten van de WGO (pdf)

 

Geen/verdacht geval: Indien de diagnose van malaria of andere diagnostiek geen uitsluitsel geeft en/of de patiënt herstelt niet (koorts blijft), dient er rekening gehouden te worden dat de patiënt alsnog mogelijk besmet is met het Ebolavirus en wordt het oorspronkelijk “geen Ebola geval” vanaf nu gecategoriseerd onder “waarschijnlijk geval” en de stalen behandeld als zijnde “risicovolle stalen”.

Blootgesteld geval: Zolang de persoon asymptomatisch is, is hij niet besmettelijk; de virale belasting in een staal genomen van deze persoon ligt heel laag. In dit geval wordt het staal zoals een standaard staal behandeld. Een blootgestelde persoon kan echter evolueren naar een waarschijnlijk of bevestigd Ebola geval. Elk staal dat op dat moment wordt afgenomen, wordt als “risicovol staal” beschouwd.

Waarschijnlijke geval: Indien de koorts (≥ 38.5° C) verdwijnt binnen de 72u na behandeling en er is 1 PCR resultaat negatief of indien 2 opeenvolgende PCR testen (over een periode van > 48u) negatief zijn, kan het “waarschijnlijke Ebola geval” vanaf nu gecategoriseerd worden onder “geen Ebola geval” en bijgevolg kunnen de nu afgenomen stalen worden behandeld als zijnde “standaard stalen”. Niettemin indien er vermoeden is van een andere hoog pathogeen micro-organisme is het aangeraden de strikte maatregelen aan te houden.

Koorts: Elke patiënt die binnen de 21 dagen na terugkeer uit een risicozone koorts (≥ 38.5 °C) vertoont of tijdens de laatste 24 uur koorts heeft gehad.

Waarschijnlijke geval, Blootstelling? Ja/Ja?: Patiënten bij wie het blootstellingsrisico niet kan worden geëvalueerd en er bijgevolg enige twijfel is, worden gecategoriseerd als “waarschijnlijk geval”.

Bioveiligheidsrichtlijnen

(Update van de inhoud: december 2014)

Wat volgt zijn bioveiligheidsrichtlijnen betreffende de differentiële diagnose en/of andere biochemische analyses op biologische stalen van patiënten in onderzoek naar een Ebola virus infectie.

Instituten en laboratoria die stalen analyseren van patiënten waarbij een infectie met het Ebola virus wordt onderzocht, dienen zich bewust te zijn van de hiermee gepaard gaande biologische risico’s voor de personeelsleden, de volksgezondheid en het leefmilieu.

Minimaal risicobeheer bij de analyses van stalen van patiënten gecategoriseerd onder “risicovol stalen”:

1. Om de risico’s bij een activiteit met Ebola virus voor personeel, volksgezondheid en het leefmilieu afdoende in te perken, dient iedere handeling die een vermeerdering/schaalvergroting inhoudt van het Ebola virus onder inperkingsniveau 4 te gebeuren. Voor dit type activiteit is een voorafgaande toelating noodzakelijk, de aanvraag moet ingediend worden bij de bevoegde overheden in kader van de wetgevingen inzake Ingeperkt Gebruik van GGO’s en Pathogenen en Welzijn op het Werk.

Gezien de mogelijkheid bestaat dat een staal op zich reeds een hoge virale lading aan Ebola virus kan bevatten, die veelvuldig de infectieuze dosis kan overtreffen (Sanchez et al., 2004; Towner et al., 2004), mogen enkel de analyses die noodzakelijk zijn voor de verzorging van een patiënt uitgevoerd worden en dit door  het voorzorgsprincipe te respecteren. Een inperkingsniveau 3 is dus vereist voor de differentiële diagnose en voor biochemische analyses die geen replicatie van het Ebola virus inhouden. Bovendien is het aangeraden om de eerste analyses te beperken tot onderzoek naar malaria en Ebola en dit tot bevestiging van de status van het staal. Voor dit type activiteit dient een kennisgeving gedaan te worden bij de bevoegde overheden in kader van Ingeperkt Gebruik van GGO’s en Pathogenen en Welzijn op het Werk.

Gezien het hoog risico voor het personeel, de volksgezondheid en het leefmilieu wordt elk ander onderzoek naar het Ebola virus dat losstaat van het directe welzijn van de patiënt onderworpen aan een formele toelating van de bevoegde overheden in het kader van bovengenoemde wetgevingen en dit volgens de gebruikelijke procedures.

2. De minimale beschermingsmiddelen voor het personeel vereist tijdens deze activiteiten zijn de volgende:

  • Dubbel paar handschoenen conform ISO 16604 en de EN374, EN420 en EN455 normen.
  • Labojas of wegwerpkledij met lange mouwen, aansluitend aan de polsen en met sluiting op de rug. De beschermende kledij moet tenminste ‘splash resistent’ zijn (EN 14126:3003 norm, beschermende kledij tegen biologische agentia) en bij voorkeur wegwerp. Mouwbeschermers kunnen eventueel gebruikt worden als bijkomende bescherming voor de mouwen.
  • Volledige gelaatsbescherming bestaande uit een oogbescherming (bijvoorbeeldlaboratoriumbril, gelaatsscherm) en een halfgelaatsmasker van het type FFP2 of hoger, of een volgelaatsmasker van het type P2 of hoger (EN149 en EN143 normen).

3. Manipulaties van de niet-geïnactiveerde biologische stalen van patiënten in onderzoek voor een infectie met het Ebola virus mogen niet in open fase worden gemanipuleerd buiten een microbiologisch veiligheidskast type 1 of hoger en conform de EN12469 norm. Opmerking: het inactiveren dient op een gevalideerde manier gebeurt te zijn.

4. Het gebruik van snijdende, prikkende, scherpe voorwerpen dient zoveel mogelijk te worden vermeden.

5. Gebruik van wegwerpmateriaal wordt aangeraden.

6. De manipulaties moet beperkt worden tot het strikt noodzakelijke en de aanwezigheid van de personeelsleden die niet betrokken zijn tijdens de manipulatie van niet-geïnactiveerde biologisch stalen. Opmerking: het inactiveren dient op een gevalideerde manier gebeurt te zijn.

7. Specifieke opleidingen (inzake de goede werkpraktijken, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen , de ongevalsprocedures, het risicobeheer, de ontvangst en het transport van stalen, het afvalbeheer, enz) zijn vereist voor de personeelsleden die in aanraking kunnen komen met niet-geïnactiveerde biologisch stalen4.

8. Transport van infectieus materiaal dat mogelijk besmet is met het Ebola virus:

  • De verplaatsing of het transport van stalen binnen het gebouw of tussen de gebouwen van eenzelfde site moet op die manier plaatsvinden dat elke accidentele lek, overloop of verlies van infectieus materiaal wordt voorkomen. Bijgevolg wordt er aangeraden om een dubbele verpakking bestaande uit een primair hermetisch afsluitbaar recipiënt, geplaatst in een hermetisch afsluitbare en schokbestendige secundaire doos of container, voorzien van voldoende hoeveelheid absorberend materiaal. Het pictogram “biologisch gevaar” zal op een zichtbare manier worden aangebracht op de secundaire container. Het transport gebeurt rechtstreeks van de klinische dienst naar het labo zonder passage van derden.
  • Het Ebola virus wordt gecategoriseerd als infectieuze substantie (Klasse 6.2) van categorie A. Het transport en de verzending van de stalen buiten de site moet gebeuren conform de internationale wetgeving ADR/IATA voor het transport van infectieus materiaal van Categorie A (UN2814), in een driedubbele verpakking conform de richtlijnen P620 (via de weg) of P602 (via de lucht).

9. Een spill kit (met procedures gekend door het personeel) is vereist in het diagnostisch labo waar mogelijke met Ebola virus besmette stalen worden geanalyseerd, alsook in de ruimte waar deze stalen worden ontvangen of herverpakt voor elk type transport.

10. Afval dat mogelijk besmet is met nog niet geïnactiveerd Ebola virus dient afgevoerd te worden (door een erkend transporteur) voor verbranding als klasse 6.2 categorie A afval onder UN-nummer 2814 conform de ADR ‘verpakkings’voorschriften P620. Als het afval vooraf geïnactiveerd werd op gevalideerde manier, kan het als “ziekenhuisafval, ongespecificeerd of (bio)chemisch afval of gereglementeerd medisch afval (UN3291)” worden afgevoerd, verpakt conform de P621 (via de weg) ADR-voorwaarden.

11. Mogelijk gecontamineerd materiaal (oppervlakten, robotsystemen voor medische analyses, laboratorium-instrumenten, enz) dient na beëindigen van de activiteit doeltreffend gedecontamineerd te worden vóór het schoonmaken en het hergebruik. Volgende desinfectans zijn werkzaam: een op alcohol gebaseerd desinfectans of een oplossing op basis van 3 % azijnzuur (C2H4O2) of 1% gluteraldehyde. Ook chlooroplossingen van 0.05 tot 0.5% actief chloor worden voldoende geacht, mits een contacttijd van minstens 10 minuten wordt gerespecteerd (Health Canada). De zelfde richtlijnen gelden voor service- en hersellingswerken (al dan niet door derden) aan deze installaties en apparatuur.

  • Deze info is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis en kan onderwerp zijn van aanpassingen of verbeteringen wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. Gelieve eventuele wijzigingen na te gaan op onze website www.biosafety.be
  • Bij verdere vragen kan u de dienst SBB (Rue Juliette Wytsmanstraat 14 | 1050 Brussel) bereiken per e-mail: contained.use@wiv-isp.be of telefonisch op het nummer: 02 642 52 93.
  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Welzijn op het werk: Voor contactgegevens van de diensten Welzijn op het Werk, gelieve volgende link te raadplegen: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550
  • Informatie voor burgers en gezondheidsprofessionals in België: info-ebola.be

Referenties

Operationele procedure voor het beheer van het volksgezondheidsrisico in verband met de epidemie van ebola hemorragische koorts in West-Afrika en DRC Voor gezondheidswerkers - PDF bestand, Update oktober 2014

Sanchez A, Lukmiya M, Bausch D, Mahanty S, Sanchez AJ, Wagoner KD, Rollin, PE (2004) Analysis of human peripheral blood samples from fatal and nonfatal cases of Ebola (Sudan) hemorrhagic fever: cellular responses, virus load, and nitric oxide levels. J Virol; 78 (19): 10370-10377.

Towner JS, Rollin PE, Bausch DG, Sanchez A, Crary SM, Vincent M, Lee WF, Spiropoulou CF, Ksiazek TG, Lukmiya M, Kaducu F, Downing R, Nichol ST (2004) Rapid diagnosis of Ebola hemorrhagic fever by reverse transcription-PCR in an outbreak setting and assessment of patient viral load as a predictor of outcome. J Virol; 78(8): 4330-4341.

Websites and published Reviews

Websites

Information for citizens and Health Care Professionals in Belgium: Info Ebola webpages

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Ebola and Marburg fevers

MSDS from Health Canada: Ebola virus

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Information for Healthcare Workers and Settings

American Biological Safety Association (ABSA): Ebola information page

Peer reviewed publications

Pavlin BI (2014) Calculation of incubation period and serial interval from multiple outbreaks of Marburg virus disease. BMC Research Notes: 7:906.

Ye L, Yang C (2014) Development of Vaccines for prevention of Ebola virus infection. Microbes and Infection, xx: 1-11. doi: 10.1016/j.micinf.2014.12.004

Check Hayden E (2014) The Ebola questions: Scientists know a lot about the virus that causes Ebola — but there are many puzzles that they have yet to solve. Nature; 514(7524):554-557.

Heymann DL (2014) Ebola: learn from the past. Nature.;514(7522):299-300.

Mabey D, Flasche S, Edmunds WJ (2014) Airport screening for Ebola. BMJ.;349:g6202.

Martines RB, Ng DL, Greer PW, Rollin PE, Zaki SRJ (2014) Tissue and cellular tropism, pathology and pathogenesis of Ebola and Marburg Viruses. Pathol. doi: 10.1002/path.4456. [Epub ahead of print]

Maganga GD, Kapetshi J, Berthet N, Ilunga BK, Kingebeni PM, Mondonge V, Muyembe JJ, Bertherat E, Briand S, Cabore J, Epelboin A, Formenty P, Kobinger G, González-Angulo L, Labouba I, Manuguerra JC, Okwo-Bele JM, Dye C, Phil D, Leroy EM (2014) Ebola Virus Disease in the Democratic Republic of Congo. N Engl J Med. [Epub ahead of print]

Gire SK, Goba A, Andersen KG, Sealfon RS, Park DJ, Kanneh L, Jalloh S, Momoh M, Fullah M, Dudas G, Wohl S, Moses LM, Yozwiak NL, Winnicki S, Matranga CB, Malboeuf CM, Qu J, Gladden AD, Schaffner SF, Yang X, Jiang PP, Nekoui M, Colubri A, Coomber MR, Fonnie M, Moigboi A, Gbakie M, Kamara FK, Tucker V, Konuwa E, Saffa S, Sellu J, Jalloh AA, Kovoma A, Koninga J, Mustapha I, Kargbo K, Foday M, Yillah M, Kanneh F, Robert W, Massally JL, Chapman SB, Bochicchio J, Murphy C, Nusbaum C, Young S, Birren BW, Grant DS, Scheiffelin J,S, Lander ES, Happi C, Gevao SM, Gnirke A, Rambaut A, Garry RF, K0han SH, Sabeti PC (2014) Genomic surveillance elucidates Ebola virus origin and transmission during the 2014 outbreak. Science.;345(6202):1369-72. doi: 10.1126/science.1259657.

McElroy AKErickson BRFlietstra TDRollin PENichol STTowner JSSpiropoulou CF (2014) Biomarker correlates of survival in pediatric patients with ebola virus disease. Emerg Infect Dis. (10). doi: 10.3201/eid2010.140430.

Takada A (2012) Filovirus tropism: cellular molecules for viral entry. Frontiers in Microbiology; 3(34): 1-9. doi: 10.3389/fmicb.2012.00034

Groseth A, Feldmann H, Strong JE (2007) The ecology of Ebola virus. Trends Microbiol.;15(9):408-16.

Negative Strand RNA Virus Lecture I (VSV, Ebola): Wagner and Rose, Chapter 37 of Fields Virology, 3rd Edition. OVERVIEW: Pringle, C.R. Chapter 29 (p426-437). In: Molecular Basis of Virus Evolution (Eds.: Gibbs, Calisher and Garcia-Arenal), Cambridge Univ. Press, 1995

Diagnosis – Laboratory preparedness - Surveillance (including viral load data)

Quick J, Loman NJ, Duraffour S, Simpson JT, Severi E et al. (2016) Real-time, portable genome sequencing for Ebola surveillance. Nature doi: 10.1038/nature16996.

Gilbert GL (2015) Laboratory testing in management of patients with suspected Ebolavirus disease: infection control and safety. Pathology; 47 (5): 400-402.

Tempestilli M, Pucci L, Notari S, Caro AD, Castilletti C, Rivelli MR, Agrati C, Pucillo LP (2015) Diagnostic performance of clinical laboratory tests using Triton X-100 to reduce the biohazard associated with routine of Ebola virus-infected patients. Clin Chem Lab Med doi: 10.1515/cclm-2015-0019.

Chong YK, Ng WY, Chen SPL, Mak CM (2015) Effects of a plasma heating procedure for inactivating Ebola virus on common chemical pathology tests. Hong Kong Medical Journal; 21: 1-7. doi: 10.12809/hkmj144373.

Chin AWH, Perera RAPM, Guan Y, Halfmann P, Kawaoka Y, Peiris M, Poon LLM (2015) Pseudoparticle Neutralization Assay for Detecting Ebola Neutralizing Antibodies in Biosafety Level 2 Settings. Clin Chem; (61)6: 1-2. doi: 10.1373/clinchem.2015.238204.

Vogel G (2014) Infectious Diseases. Testing new Ebola tests. Science;345(6204):1549-1550.

Lippi G, Mattiuzzi C, Plebani M (2014) Laboratory preparedness to face infectious outbreaks. Ebola and beyond. Clin Chem Lab Med; doi: 10.1515/cclm-2014-0960. [Epub ahead of print]

Iwen PC, Garrett JL, Gibbs SG, Lowe JL, Herrera VL, Sambol AR, Siles K, Wisecarver JL, Salerno KJ, Pirruccello SJ, Hinrichs SH (2014) An integrated approach to laboratory testing for patients with Ebola virus disease. Lab Med; 45(4): e146-e151.

Hill CE, Burd EM, Kraft CS, Ryan EL, Duncan A, Winkler AM, Cardella JC, Ritchie JC, Parslow TG (2014) Laboratory test support for Ebola patients within a high-containment facility. Lab Med; 45(3): e109-e101.

Koehler JW, Hall AT, Rolfe PA, Honko AN, Palacios GF, Fair JN, Muyembe JJ, Mulembekani P, Schoepp RJ, Adesokan A, Minogue TD (2014) Development and evaluation of a panel of filovirus sequence capture probes for pathogen detection by next-generation sequencing. PLoS One.;9(9):e107007. doi: 10.1371/journal.pone.0107007.

Huang Y, Wei H, Wang Y, Shi Z, Raoul H, Yuan Z (2012) Rapid detection of filoviruses by real-time TaqMan polymerase chain reaction assays. Virol Sin. 2012 Oct;27(5):273-7. doi: 10.1007/s12250-012-3252-y.

Kortepeter MG, Bausch DG, Bray M (2011) Basic clinical and laboratory features of filoviral hemorrhagic fever. J Infect Dis. Suppl 3:S810-6. doi: 10.1093/infdis/jir299.

Trombley AR, Wachter L, Garrison J, Buckley-Beason VA, Jahrling J, Hensley LE, Schoepp RJ, Norwood DA, Goba A, Fair JN, Kulesh DA (2010) Comprehensive panel of real-time TaqMan polymerase chain reaction assays for detection and absolute quantification of filoviruses, arenaviruses, and New World hantaviruses. Am J Trop Med Hyg.;82(5):954-60. doi: 10.4269/ajtmh.2010.09-0636.

Formenty P, Leroy EM, Epelboin A, Libama F, Lenzi M, Sudeck H, Yaba P, Allarangar Y, Boumandouki P, Nkounkou VB, Drosten C, Grolla A, Feldmann H, Roth C (2006) Detection of Ebola virus in oral fluid specimens during outbreaks of Ebola virus hemorrhagic fever in the Republic of Congo. Clin Infect Dis.;42(11):1521-6.

Sanchez A, Lukmiya M, Bausch D, Mahanty S, Sanchez AJ, Wagoner KD, Rollin, PE (2004) Analysis of human peripheral blood samples from fatal and nonfatal cases of Ebola (Sudan) hemorrhagic fever: cellular responses, virus load, and nitric oxide levels. J Virol; 78(19): 10370-10377.

Towner JS, Rollin PE, Bausch DG, Sanchez A, Crary SM, Vincent M, Lee WF, Spiropoulou CF, Ksiazek TG, Lukmiya M, Kaducu F, Downing R, Nichol ST (2004) Rapid diagnosis of Ebola hemorrhagic fever by reverse transcription-PCR in an outbreak setting and assessment of patient viral load as a predictor of outcome. J Virol; 78(8): 4330-4341.

Weidmann M, Mühlberger E, Hufert FT (2004) Rapid detection protocol for filoviruses. J Clin Virol.;30(1):94-9.

Drosten C, Göttig S, Schilling S, Asper M, Panning M, Schmitz H, Günther S (2002) Rapid detection and quantification of RNA of Ebola and Marburg viruses, Lassa virus, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, Rift Valley fever virus, dengue virus, and yellow fever virus by real-time reverse transcription-PCR. J Clin Microbiol.;40(7):2323-30.

Biosafety-related matters

Risk mitigation

Gilbert GL (2015) Laboratory testing in management of patients with suspected Ebolavirus disease: infection control and safety. Pathology; 47 (5): 400-402.

Sheets CD, Payne PL (2014) Ebola 2014: Clarifying the confusion – A public health and laboratory containment perspective. Applied Biosafety; 19(3): 118-123.

Hoenen T, Watt A, Mora A, Feldmann H (2014) Modeling The Lifecycle Of Ebola Virus Under Biosafety Level 2 Conditions With Virus-like Particles Containing Tetracistronic Minigenomes. J Vis Exp.;(91). doi: 10.3791/52381.

Personal Protective Equipment

Martin-Moreno JM, Llinas, Martinez Hernandez J (2014) Is respiratory protection appropriate in the Ebola response? The Lancet; 384: 856.

Casanova LM, Rutala WA, Weber DJ, Sobsey MD (2012) Effect of single- versus double-gloving on virus transfer to health care workers' skin and clothing during removal of personal protective equipment. Am J Infect Control. 40(4):369-74. doi: 10.1016/j.ajic.2011.04.324.

Guo YP, Wong PM, Li Y, Or PP (2012) Is double-gloving really protective? A comparison between the glove perforation rate among perioperative nurses with single and double gloves during surgery. Am J Surg.;204(2):210-5. doi: 10.1016/j.amjsurg.2011.08.017

Transmission of Ebola virus

Alimonti J, Leung A, Jones S, Gren J, Qiu X, Fernando L, Balcewich B, Wong G, Ströher U, Grolla A, Strong J, Kobinger G (2014) Evaluation of transmission risks associated with in vivo replication of several high containment pathogens in a biosafety level 4 laboratory. Sci Rep.;4:5824. doi: 10.1038/srep05824.

Weingartl HM, Embury-Hyatt C, Nfon Charles, Leung A, Smith G, Kobinger G (2014) Transmission of Ebola virus from pigs to non-human primates.Sci Rep.;2:811. doi: 10.1038/srep0811

Bausch DG, Towner JS, Dowell SF, Kaducu F, Lukwiya M, Sanchez A, Nichol ST, Ksiazek TG, Rollin PE (2007) Assessment of the risk of Ebola virus transmission from bodily fluids and fomites. J. Inf. Dis.; 196(Suppl 2): S142-S147.

Laboratory-acquired infections (see also LAI's webpages)

Silver S (2014) Laboratory-acquired lethal infections by potential bioweapons pathogens including Ebola in 2014. FEMS Microbiology letters; 362: 1-6.

Günther S, Feldmann H, Geisbert T.W., Hensley LE, Rollin PE, Nichol ST, Ströher U, Artsob H, Peters CJ, Ksiazek TG, Becker S, ter Meulen J, Olschläger S, Schmidt-Chanasit J, Sudeck H, Burchard GD, Schmiedel S (2011) Management of Accidental Exposure to Ebola Virus in the Biosafety Level 4 Laboratory, Hamburg,Germany. J. Inf. Dis.; 204 (Suppl 3): 785-790.

Feldmann H (2010) Are we any closer to combating Ebola infections? Lancet;375(9729):1850-1852. 

Kortepeter MG, Martin JW, Rusnak JM, Cieslak TJ, Warfield KL, Anderson EL, Ranadive MV (2008) Managing Potential Laboratory Exposure to Ebola Virus by Using a Patient Biocontainment Care Unit1. Emer Infect Dis.;14(6):881-887. 

Akinfeyeva LA, Aksyonova OI, Vasilyevich IV, et al. A case of Ebola hemorrhagic fever. Infektsionnye Bolezni (Moscow). 2005;3(1):85–88 [Russian].

Borisevich IV, Markin VA, Firsova IV, et al. Hemorrhagic (Marburg, Ebola, Lassa, and Bolivian) fevers: epidemiology, clinical pictures, and treatment. Voprosy Virusologii – Problems of Virology (Moscow). 2006;51(5):8–16 [Russian].

Ebola, lab accident death - Russia (Siberia) Published Date: 2004-05-22 Archive Number: 20040522.1377

Ebola virus, laboratory accident - USA (Maryland) Published Date: 2004-02-20. Archive Number: 20040220.0550

Formenty P, Hatz, C, Le Guenno B, Stoll A, Rogenmoser P, Widmer A (1999) Human infection due to Ebola virus, subtype Cote d'Ivoire: Clinical and biologic presentation. J Infect Dis.;179(suppl. 1):S48-S53. 

Emond RTD, Evans B, Bowen ETW, Lloyd G (1977) A case of Ebola virus infection. BMJ: 2: 541-544.

Inactivation - Stability - Persistence into the environment (including lab’s environment)

Cutts T, Cook B, Poliquin G, Strong J, Theriault S (2016) Inactivating Zaire Ebolavirus in Whole Blood Thin Smears used for Malaria. J Clin Microbiol. doi: 10.1128/JCM.02960-15.

Haddock E, Feldmann F, Feldmann H (2016) Effective inactivation of Ebola virus. Emerging Infectious Diseases; 22(7). doi: 10.3201/eid2207.160233.

Tempestilli M, Pucci L, Notari S, Caro AD, Castilletti C, Rivelli MR, Agrati C, Pucillo LP (2015) Diagnostic performance of clinical laboratory tests using Triton X-100 to reduce the biohazard associated with routine of Ebola virus-infected patients. Clin Chem Lab Med doi: 10.1515/cclm-2015-0019.

Fischer R, Judson S, Miazgowicz K, Bushmaker T, Prescott J, Munster VJ (2015) Ebola Virus Stability on Surfaces and in Fluids in Simulated Outbreak Environments. Emerging Infectious Diseases; 21(5): 856-859. doi: 10.3201/eid2107.150253.

Chong YK, Ng WY, Chen SPL, Mak CM (2015) Effects of a plasma heating procedure for inactivating Ebola virus on common chemical pathology tests. Hong Kong Medical Journal; 21: 1-7. doi: 10.12809/hkmj144373.

Prescott J, Bushmaker T, Fischer R, Miazgowicz K, Judson S, Munster VJ (2015) Postmortem Stability of Ebola Virus. Emerging Infectious Diseases; 21(5): 856-859. doi: 10.3201/eid2105.150041.

Sagripanti JL, Lytle CD (2011) Sensitivity to ultraviolet radiation of Lassa, vaccinia, and Ebola viruses dried on surfaces. Arch Virol;156(3):489-94. doi: 10.1007/s00705-010-0847-1.

Sagripanti JL, Rom AM, Holland LE (2010) Persistence in darkness of virulent alphaviruses, Ebola virus, and Lassa virus deposited on solid surfaces. Arch Virol;155(12):2035-9. doi: 10.1007/s00705-010-0791-0.

Piercy TJ, Smither JA, Steward L, Eastaugh L, Lever MS (2010) The survival of filoviruses in liquids, on solid substrates and in a dynamic aerosol  J Appl Microbiol; 109:1531–1539.

Rodriguez LL, De Roo A, Guimard Y, Trappier SG, Sanchez A, Bressler D, Williams AJ, Rowe AK, Bertolli J, Khan AS, Ksiazek TG, Peters CJ, Nichol ST (1999) Persistence and genetic stability of Ebola virus during the outbreak in Kikwit, Democratic Republic of the Congo, 1995. J Infect Dis;179 Suppl 1:S170-6.

Mitchell SW, McCormick JB (1984) Physicochemical inactivation of Lassa, Ebola, and Marburg viruses and effect on clinical laboratory analyses. J Clin Microbiol;20(3):486-9.